CENOVNIK UDRUŽENJA

  Izvod iz Pravilnika o naknadi troškova u sudskim postupcima objavljenog u Službenom glasniku Republike Srbije br. 57/03

 

I. Uvodne odredbe

 

II. Troškovi svedoka, veštaka, tumača i tumača stručnog lica

 

1. Vrste troškova

 

Član 4.

Troškove svedoka, veštaka, tumača i stručnog lica (u daljem tekstu : učesnik u postupku) čine putni troškovi, troškovi za ishranu i prenoćište i izgubljena zarada.

Veštaku, tumaču i stručnom licu pripadaju troškovi neposrednog vršenja radnje u postupku (veštačenje, tumačenje, davanje objašnjenja) i nagrada.

 

2. Putni troškovi

 

Član 9.

Ako sredstvo javnog prevoza ne postoji, ne saobraća u pogodno vreme ili iz drugih razloga nije dostupno, putni troškovi nadoknađuju se prema broju pređenih kilometara najkraćim putem (u daljem tekstu kilometraža). Kilometraža se nadoknađuje u iznosu od 25% cene jednog litra goriva po pređenom ili započetom kilometru.

 

7. Troškovi veštačenja i nagrada veštaka

 

Član 16.

Veštaku se nadoknađuju izdaci za utrošeni materijal i drugi stvarni izdaci.

U slučaju da je veštak morao da koristi uređaje ili materijal državnog organa, pravnog ili fizičkog lica, tom organu, odnosno licu nadoknađuju se prouzrokovani troškovi.

 

Član 17.

Veštaku se nagrada određuje tako što se osnovica za obračun nagrade deli brojem radnih časova u mesecu koji je prethodio veštačenju, pa se tako dobijen iznos množi brojem časova koji su bili neophodni za veštačenje.

Osnovica za obračun nagrade jeste:

  • 50% prosečne zarade bez poreza i doprinosa u privredi Republike Srbije, isplaćene za prethodni mesec prema podacima nadležnog organa (u daljem tekstu: zarada), veštaku bez srednjeg obrazovanja:
  • 100% zarade, veštaku sa srednjim obrazovanjem
  • 150% zarade, veštaku sa višim obrazovanjem
  • 200% zarade, veštaku sa visokim obrazovanjem
  • 250% zarade, veštaku koji je magistar
  • 300% zarade, veštaku koji je doktor nauka 

Kada je predmet veštačenja složen ili je veštaku potrebno posebno znanje, stručnost i iskustvo, nagrada obračunata po stavu 1. ovog člana uvećava se do 100%. Za veštačenja u otežanim uslovima (noć, izuzetno nepovoljni vremenski uslovi i sl.), veštačenja nedeljom i praznikom, nagrada obračunata po stavu 1. ovog člana uvećava se za 100%.

 

XI. Isplata troškova

 

Član 33.

Svedok, veštak i stručno lice, kao i okrivljeni u krivičnom postupku po privatnoj tužbi mogu tražiti da im se putni troškovi unapred isplate.

Veštak može tražiti da mu se unapred isplate troškovi veštačenja.

 

Član 34.

U postupku zbog krivičnog dela za koje se goni po privatnoj tužbi troškovi se unapred isplaćuju.

Privatni tužilac isplaćuje troškove tumača okrivljenog, dovođenja okrivljenog i putne troškove okrivljenog.

Lice koje je predložilo izvođenje dokaza isplaćuje troškove svedoka, veštaka, tumača i stručnog lica i putne troškove službenog lica.

Kad se po službenoj dužnosti naredi preduzimanje radnje koja iziskuje troškove, nalaže se stranci u čijem se interesu radnja preduzima da podmiri troškove, a ako se radnja preduzima u interesu obeju stranaka, nalaže se da svaka stranka uplati polovinu iznosa.

Ako ne budu unapred isplaćeni, troškovi za preduzimanje radnje iz stava 4. isplaćuju se iz sredstava organa koji vodi postupak, a naplaćuju se kasnije od lica koja su dužna da ih nadoknade po odredbama Zakonika o krivičnom postupku.