Načini fakturisanja nagrade i troškova veštačenja u funkciji pravnog statusa veštaka

 

Veštak kao fizičko lice

 

Kada veštak po nalogu suda vrši veštačenje, po kome se troškovi isplaćuju iz budžetskih sredstava suda, tada se sudu podnosi obračun urađen i specificiran u skladu sa Pravilnikom o naknadi troškova u sudskim postupcima (primer obrasca biće dat u poglavlju D.).

Na osnovu podnesenog obračuna, sud veštaku isplaćuje neto nagradu a poreze i doprinose obračunava i uplaćuje na propisane račune uz podnošenje odgovarajuće poreske prijave poreza po odbitku.

Na osnovu članova 160 i 202 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju odnosno odgovarajućih pravilnika koje su doneli republički fondovi, sud je obavezan da na početku svake godine za prethodnu godinu podnese prijavu fondu o uplati doprinosa za veštaka po osnovu ugovorene naknade na obrascu M-UN ili M-UNK. Sud podnosi prijavu odgovarajućem fondu u zavisnosti da li je veštak zaposleno lice, nezaposleno lice ili penzioner.

Isplatilac prihoda, u ovom slučaju sud, obavezan je da na zahtev veštaka izda potvrdu o visini prihoda i plaćenim porezima po odbitku za prethodnu godinu. Ova obaveza propisana je članom 106. Zakona o porezu na dohodak građana.

Ako veštak obavlja veštačenje, a troškove i nagradu snosi stranka u sudskom postupku, tada sudovi insistiraju da se sredstva uplate u sudski depozit. Stranka u sudski depozit uplaćuje bruto iznos ugovorene naknade, kako bi veštaku, nakon obračuna i uplate poreza i doprinosa od strane suda bio isplaćen neto iznos.

Predračun neto ugovorene naknade u bruto iznos može se izvršiti pomoću formule

 

Neto iznos x 1,5060241 = bruto iznos

 

Veštak kao preduzetnik ili preduzeće

Veštak sudu podnosi faktura sa iznosom nagrade i troškova veštačenja. Obračun PDV-a vrši se samo u slučaju ako je preduzeće ili preduzetnik u sistemu PDV-a.

Sud preduzetniku isplaćuje fakturisani iznos. Obaveze za poreze i doprinose preduzenik plaća prema posebnim rešenjima Poreske uprave.

Sud preduzeću isplaćuje fakturisani iznos. Obaveze za poreze i doprinose preduzeće plaća za zaposlene radnike prilikom podnošenja poreske prijave ili po rešenju Poreske uprave ako osnivač preduzeća nema status zaposlenog radnika.